Warunki sprzedaży i dostawy (AVLB-ILA-010601)

1.    Ogólne

 

1.1  Poniższe ogólne warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie w odniesieniu do wszystkich transakcji handlowych z INOVIS Live Automation AG. Są one również wiążące dla wszystkich obecnych i przyszłych transakcji handlowych z INOVIS Live Automation AG bez konkretnego odniesienia. Wszelkie zmiany muszą być dokonane w formie pisemnej.

 

2.    Oferty i ceny

 

2.1  Oferty mogą ulec zmianie ze względu na możliwości naszych dostawców, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Jeżeli producent / dostawca INOVIS AG zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w oparciu o zapytanie, oferta staje się nieważna.

 

2.2  O ile nie uzgodniono inaczej ceny są kwotami netto; będzie doliczony podatek VAT, koszty pakowania i transportu. Oferty które nie są wyraźnie oznaczone jako ustalone, uważa się jako niewiążące oferty cenowe w rozumieniu art. 374 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań.

 

2.3  Wszystkie oferty są ważne przez 30 dni, chyba że uzgodniono inaczej.

 

Jeśli zamówienie zostanie złożone po upływie miesiąca od złożenia oferty, INOVIS może podnieść ceny odpowiednio, jeżeli bieżące ceny dostawcy zostały zwiększone.

 

3.    Termin dostawy

 

3.1   INOVIS AG wybiera środek transportu i sposób wysyłki. Jeśli kupujący wymaga innych rozwiązań, będzie obciążony wszelkimi dodatkowymi kosztami.

 

3.2  Terminem dostawy określonym w potwierdzeniu zamówienia jest data wysyłki towaru z siedziby INOVIS AG w Bubikon. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia z winy przewoźnika.

 

Termin dostawy może zostać przedłużony w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń takich jak działanie sił wyższych np. wojny, epidemie, sztormy itp. ale również kontroli celnych itd.

 

4.    Przesyłki z zagranicy (co tydzień)

 

Ustalenie terminu dostawy towarów z zagranicy opiera się na założeniu, że przesyłka dotrze do siedziby INOVIS AG w środku danego tygodnia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadkach takich jak overbooking, błędna rezerwacja, strajk, defekty środków transportu firm przewozowych takie jak wypadki/awarie (w powietrzu, na morzu).

 

5.    Wysyłka

Wszystkie dostawy są dokonywane na rachunek i ryzyko klienta. Reklamacje dotyczące uszkodzenia, opóźnienia lub utraty należy składać do INOVIS AG przez odbiorcę w ciągu 8 dni od otrzymania przesyłki, reklamacje dotyczące jakiegokolwiek niewłaściwego opakowania w dniu otrzymania towaru.

6.    Dostawy bezpośrednie

 

W przypadku bezpośredniej dostawy i fakturowania przez dostawcę INOVIS AG, stosuje się terminy i warunki sprzedaży danego dostawcy. W tym przypadku ogólne warunki sprzedaży i dostaw tracą ważność. W przypadku bezpośrednich dostaw, roszczenia o odszkodowanie lub inne rodzaje żądań nie mogą być stawiane wobec INOVIS AG.

 

7.    Płatności /limity kredytowe

 

7.1  Jeśli nie uzgodniono innej formy płatności na potwierdzeniu zamówienia wszystkie faktury są płatne w terminie 14 dni. W przypadku dostaw do nowych klientów i dostaw za granicę, przedpłatę stosuje się bez wyraźnej, pisemnej zgody.

 

Wszelkie nieuprawnione rabaty będą pobierane w późniejszym czasie. W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za zwłokę w wysokości 8% zostaną pobrane od upływu terminu płatności. Ponadto klient musi ponieść  koszty przypomnienia i ewentualnych dalszych szkód spowodowanych opóźnieniem.

 

7.2  Roszczenia wniesione przez kupującego wynikające z gwarancji lub z powodu braków, nie zwalniają go z obowiązku zapłaty, dopóki prawnie wiążąca decyzja nie zostanie podjęta. W przeciwieństwie do warunków płatności wymienionych powyżej, INOVIS AG zastrzega sobie prawo do dostaw towarów tylko na przedpłaty lub płatne przy odbiorze. Przedpłatę zawsze stosuje się do nowych klientów. Przedpłaty nie są oprocentowane.

 

7.3  W przypadku zwłoki w płatności, następne zamówienia mogą być zawieszone. Po terminie będzie trzeba zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 5%, a także płatność ryczałtową dla opłat za zwłokę. INOVIS AG może odebrać towary, do których zastrzeżenie własności ma zastosowanie. Odmowa przyjęcia zamówionego towaru nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty ceny zakupu. Wszystkie koszty ponagleń i windykacji w przypadku opóźnienia w przyjęciu towaru lub opóźnienia w płatnościach obciążają kupującego.

 

8.    Zastrzeżenie własności

Towary dostarczane pozostają własnością INOVIS AG aż do całkowitej zapłaty. W przypadku połączenia lub przetworzenia towarów, INOVIS AG ma współwłasność nowego produktu. W przypadku odsprzedaży towaru na kredyt, zastrzeżenie własności jest przenoszone na cenę zakupu. INOVIS AG może w każdej chwili wskazać dłużnikowi nabywcę. Posiadacz towarów niezwłocznie informuje INOVIS AG o działaniach które mogłyby zagrażać zachowaniu tytułu własności i osobom trzecim zwraca uwagę na zastrzeżenie własności.

 

9.    Klauzula waluty

 

Wszystkie ceny są we frankach szwajcarskich, jeśli nie wskazano inaczej w ofercie. Zakup od dostawcy często odbywa się w innej walucie. Waluta obca jest wykorzystywana jako podstawa do wyceny następnie jest przeliczona na frank szwajcarski. Obowiązuje kurs wymiany z dnia złożenia oferty. Jeśli kurs wymiany przy złożeniu zamówienia zmienił się od czasu złożenia oferty, ceny będą przeliczane według kursu z dnia zamówienia. Obowiązującymi kursami walutowymi są dzienne stawki skupu walut przez Zürcher Kantonalbank.

 

10.   Zwroty / gwarancja

 

Roszczenia z tytułu gwarancji ograniczone są do warunków producenta lub dostawcy. Jeżeli okaże się że reklamacja nie spełnia warunków umowy, INOVIS AG ma prawo do usunięcia usterki samodzielnie lub przez serwis producenta. Jeżeli wyeliminowanie tych braków w rozsądnym czasie nie jest możliwe, może być wymagana dostawa urządzenia zastępczego. Jeżeli nie jest możliwa naprawa lub wymiana klient ma prawo do obniżenia ceny zakupu. Na komputery przemysłowe i kompletne systemy INOVIS AG udziela 12 miesięcznej gwarancji Bring-In na wykrywalne wady fabryczne i materiału od potwierdzonej daty dostawy. Wyłączone z tego są błędy oprogramowania i błędy konfiguracji związane z oprogramowaniem, a także błędy spowodowane przez zewnętrzny sprzęt zintegrowany. Również wyłączone są szkody wynikające z normalnego zużycia, działania sił wyższych, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub ingerencji klienta czy osób trzecich bez pisemnej zgody INOVIS AG. Jeśli został usunięty numer seryjny produktu (naklejka / nadruk), wszelkie roszczenia w ramach gwarancji stają się automatycznie nieważne.

 

11.   Zwrot sprzętu / RMA

 

Zwroty materiałów podlegają tzw. gwarancji bring-in zawarte są w oddzielnym punkcie Ogólnych warunków sprzedaży dotyczącym napraw, obsługi i roszczeń gwarancyjnych.

 

12.   Odpowiedzialność za wady i odszkodowania

 

Oczywiste wady muszą być zgłoszone przez nabywcę natychmiast, wady ukryte zawsze w formie pisemnej ze szczegółowym opisem usterki. INOVIS AG nie ponosi odpowiedzialności z usterki techniczne dostarczonego produktu spowodowane przez kupującego.

 

W przypadku uzasadnionej reklamacji INOVIS AG może po konsultacji z nabywcą:

a) dostarczyć towar na wymianę (jeśli na rynku jest jeszcze dostępny)

b) zwrócić cenę zakupu i odstąpić od umowy

c) utrzymać umowę w mocy i zwrócić zredukowaną wartość towaru.

 

W każdym razie wszelkie roszczenia kupującego są uznawane za nieważne, jeśli nie będą zgłoszone w ciągu 30 dni. Roszczenia odszkodowawcze wobec INOVIS AG są wykluczone we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem zamierzonych działań niezgodnych z prawem lub rażących zaniedbań ze strony INOVIS AG. W tym przypadku nabywca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów.

 

 

13.   Anulowanie zamówienia

 

Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą INOVIS AG. Koszty które zostały już poniesione lub podwyżki cen producentów / dostawców są pokrywane przez zamawiającego. Częściowa realizacja umowy ramowej musi być zgłoszona w uzgodnionym terminie. Opóźnienie może spowodować że INOVS AG przystąpi do realizacji dostaw i fakturowania.

 

14.   Jurysdykcja

 

Miejscem jurysdykcji jest miejsce siedziby INOVIS AG. Klient oświadcza, że rezygnuje z jurysdykcji w swoim miejscu zamieszkania i podlega pod tutejszy wymiar sprawiedliwości. Stosunek prawny podlega kodeksowi szwajcarskiemu.

 

15.   Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży i dostaw okazałoby się niemożliwe do spełnienia, wszystkie pozostałe zapisy, postanowienia lub umowy obwiązują i pozostają nienaruszone.

 

Gwarancja bring-in naprawa i roszczenia gwarancyjne.

Obowiązują Ogólne warunki sprzedaży i dostaw INOVIS Live Automation AG

W INOVIS Live Automation AG jest udzielana gwarancja bring-in. Oznacza to że w przypadku roszczenia urządzenie należy ubezpieczyć i przysłać na własny koszt na adres podany przez INOVIS Live Automation AG. Koszty transportu powrotnego i ubezpieczenia na terenie Szwajcarii pokrywa INOVIS Live Automation AG. O ile na fakturze nie wskazano inaczej, dla wszystkich elementów sprzętu komputerowego (nowe towary) 12-to miesięczną gwarancję stosuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. W przypadku towarów używanych stosuje się uzgodniony okres gwarancyjny. Jeśli nie było specjalnych uzgodnień zapewniamy 3 miesiące gwarancji. Gwarancja obejmuje niezbędne części zamienne, robociznę i transport powrotny. Nie uwzględnia się oprogramowania i jego instalacji po wymianie części lub urządzenia. W przypadku niewłaściwego używania urządzenia (np. uszkodzenia mechanicznego), gwarancja staje się nieważna. Baterie i wentylatory są częściami zużywającymi się, dlatego gwarancja na te podzespoły wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Dostawy części zamiennych lub naprawy nie przedłużają okresu gwarancji.

Redukcje i zmiany nie mogą być egzekwowane w przedłużonym okresie gwarancji.

INOVIS Live Automation AG może usunąć tylko usterki interfejsów systemowych. Błędy powiązanych urządzeń peryferyjnych, które nie zostały zakupione w INOVIS Live Automation AG są wyłączone z gwarancji i mogą być usunięte wyłącznie odpłatnie. W przypadku napraw sprzętu poza gwarancją z wyprzedzeniem otrzymasz kosztorys do zatwierdzenia.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych lub zwrotów prosimy o podanie w miarę możliwości:

d)  1. Dowód gwarancji np. kopię faktury lub dowodu dostawy

e)  2. Zrozumiały opis usterki, które powinny być jak najbardziej szczegółowy. Należy pamiętać o tym gdyż system wprawdzie przeprowadzi test ogólny, ale w pierwszej kolejności usuwane są wyszczególnione błędy.

 

O ile to możliwe prosimy wysyłać zwroty w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu równorzędnej jakości. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia tranzytu dla wszystkich zwrotów. INOVIS Live Automation AG nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki podczas transportu.

 

W przypadku awarii lub uszkodzenia, proszę uzyskać numer RMA, gdyż tylko w ten sposób możemy zagwarantować płynną procedurę naprawczą. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową w celu uzyskania numeru RMA: www.inovis.ch

 

Tutaj znajdziesz formularz zgłoszeniowy: www.inovis.ch → Usługi → Zlecenie naprawy

Jeżeli zwrócony towar, po dogłębnym przetestowaniu okaże się sprawny technicznie lub w przypadku systemów chronionych hasłem jeśli nie zostało podane hasło, pobieramy opłatę manipulacyjną. Obecnie jest to 80 CHF. W przypadku braku potwierdzenia gwarancji, będziemy zmuszeni pobierać opłatę manipulacyjną lub wysłać towar z powrotem do Ciebie.

 

Należy również pamiętać:

→ Przed wysłaniem towaru z powrotem do nas, prosimy uzyskać numer RMA na: www.inovis.ch

→ Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane

→ Utratę gwarancji powoduje uszkodzenie towarów na skutek niewłaściwego zapakowania, uszkodzenie plomby gwarancyjnej, lub usunięcie numeru seryjnego.

→ INOVIS Live Automation AG nie bierze żadnej odpowiedzialności za utratę danych zapisanych w urządzeniach. Prosimy o utworzenie kopii zapasowej danych przed wysyłką sprzętu.

 

W przypadku uszkodzeń transportowych, należy powiadomić odpowiedzialną siedzibę firmy transportowej w ciągu 24 godzin (w naszym przypadku jest to zazwyczaj UPS nr tel. 0800 8826630). Brak zgłoszenia powoduje utratę prawa do dochodzenia odszkodowania. Zanotuj wszystkie porozumienia, osobę kontaktową, datę i godzinę rozmowy.